مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
SSD 1 - SSD Disk Space 2GB

Unlimited Monthly Bandwidth

Unlimited FTP Accounts

Unlimited Email Accounts

RAM: 1 GB

INODES : Unlimited


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
SSD 2 - SSD Disk Space 5GB

Free Domain Name

Unlimited Monthly Bandwidth

Unlimited FTP Accounts

Unlimited Email Accounts

RAM: 2 GB

INODES : Unlimited


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
SSD 3 - SSD Disk Space 20GB

Free Domain Name

Unlimited Monthly Bandwidth

Unlimited FTP Accounts

Unlimited Email Accounts

RAM: 4 GB

INODES : Unlimited


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
SSD 4 - SSD Disk Space 50GB

Unlimited Monthly Bandwidth

Unlimited FTP Accounts

Unlimited Email Accounts

RAM: 6 GB

INODES : Unlimitedثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
SSD 5 - SSD Disk Space 100GB

Unlimited Monthly Bandwidth

Unlimited FTP Accounts

Unlimited Email Accounts

RAM: 8 GB

INODES : Unlimited


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
SSD 6 - SSD Disk Space 200GB

Free Domain Name

Unlimited Monthly Bandwidth

Unlimited FTP Accounts

Unlimited Email Accounts

RAM: 10 GB

INODES : Unlimited


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (100.24.122.228) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution